<
>
#16

Fredrik Lindberg

Superstock 600

Yamaha YZFR6

Karlskoga MF